ภารกิจของ มปอ.

“มูลนิธิฯ มีความตั้งใจและความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทางที่ผิด เราต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความเปลี่ยนแปลงโดยการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม”

ชัชฎา จันทรางศุ ประธานมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์
มูลนิธิฯ มีความตั้งใจและความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทางที่ผิด เราต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความเปลี่ยนแปลงโดยการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม