ความเป็นมา

TFRD

TFRD

มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ หรือ มปอ. (Thai Foundation For Responsible Drinking: TFRD) เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2554 โดยการสนับสนุนของผู้ประกอบธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


มปอ. มีเป้าหมายในการสนับสนุนและส่งเสริมการรณรงค์ให้ผู้บริโภคมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีความตระหนักรู้ถึงผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีต่อร่างกาย และรู้เท่าทันแอลกอฮอล์ เพื่อสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม ซึ่งจะนำไปสู่การลดปัญหาที่สืบเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเป็นอันตราย (Harmful Use of Alcohol) อันได้แก่ การดื่มก่อนวัยอันควร หรือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนอายุ 20 ปีบริบูรณ์ การดื่มมากเกินควร และเมาแล้วขับอย่างบูรณาการและยั่งยืนต่อไป

ภารกิจของ มปอ.

หน้าที่ของเรา คือ การสร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบของการดื่มอย่างขาดความรับผิดชอบ เพื่อมุ่งเน้นที่จะลดปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ปริญ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.)

ปริญ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.)
หน้าที่ของเรา คือ การสร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
          ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
          เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบของการดื่มอย่างขาดความรับผิดชอบ
          เพื่อมุ่งเน้นที่จะลดปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ภารกิจของ มปอ.

หน้าที่ของเรา คือ การสร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบของการดื่มอย่างขาดความรับผิดชอบ เพื่อมุ่งเน้นที่จะลดปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ปริญ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.)

ปริญ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.)

ภารกิจหลักของ มปอ.

ภารกิจหลักของ มปอ.

มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) มุ่งมั่นลดปัญหาการบริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเป็นอันตรายประกอบด้วย การเมาแล้วขับ การดื่มก่อนวัยอันควร และการดื่มเกินพอดี ซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาด้าน สังคมและสาธารณสุขต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน พร้อมกันนี้ มปอ. บูรณาการการรณรงค์และให้ความรู้เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรไทยให้เป็นไป อย่าง “รู้เท่าทัน” ปลอดภัย และรับผิดชอบต่อตนเอง คนรอบข้าง และ สังคม โดยภารกิจและการดำเนินการของ มปอ. สอดคล้องและสนับสนุน เป้าหมายขององค์การอนามัยโลกที่จะลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างเป็นอันตรายลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ภายในปี พ.ศ. 2568

 • สร้างค่านิยมการดื่มแอลกอฮอล์อย่างพอดี

 • ยับยั้งพฤติกรรมการดื่มก่อนวัยอันควรของเยาวชน

 • ช่วยลดปัญหาการเมาแล้วขับ

 • ทำให้นักดื่มเห็นความสำคัญของปัญหา และอันตรายจากการดื่มแอลกอฮอล์

 • สร้างความเข้าใจให้คนรุ่นใหม่รู้ว่าสามารถดื่มเพื่อสุขภาพที่ดี ควบคู่ไปกับไลฟ์สไตล์ได้

ภารกิจหลัก มปอ คือ สร้างค่านิยมการดื่มแอลกอฮอล์อย่างพอดี ยับยั้งพฤติกรรมการดื่มก่อนวัยอันควรของเยาวชน ช่วยลดปัญหาการเมาแล้วขับ
        ทำให้นักดื่มเห็นความสำคัญของปัญหาและอันตรายจากการดื่มแอลกอฮอล์ สร้างความเข้าใจให้คนรุ่นใหม่รู้ว่าสามารถดื่มเพื่อสุขภาพที่ดี ควบคู่ไปกับไลฟ์สไตล์ได้

มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) คือความร่วมมือของทุกภาคส่วนเช่น

 • ร้านค้าปลีก

 • ชุมชนต่าง

 • ภาครัฐ

 • อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากภาคเอกชน

 • NGO

มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) คือความร่วมมือ ร้านค้าปลีก ชุมชนต่าง ภาครัฐ อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากภาคเอกชน NGO

มปอ. เชื่อว่า

ปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาที่สืบเนื่องจาก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเป็นอันตรายได้อย่างมีประสิทธิผล และยั่งยืน คือ ความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนที่เข้มแข็งระหว่าง มปอ. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และโดยเฉพาะ อย่างยิ่งจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสังคม “รู้เท่าทันแอลกอฮอล์”