การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ (Serve Responsibly) รุ่นที่ 8

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ (Serve Responsibly) รุ่นที่ 8,การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ (Serve Responsibly) รุ่นที่ 8 วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562  โรงแรมเดอะเมโทรโพล ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต,การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ (Serve Responsibly) รุ่นที่ 8 วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562  โรงแรมเดอะเมโทรโพล ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ). ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ หรือ Serve Responsibly รุ่นที่ 8 ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะเมโทรโพล ภูเก็ตโดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 54 คน ซึ่งปฏิบัติงานในฐานะผู้ให้บริการเสิร์ฟ ขาย และบาร์เทนเดอร์ ในโรงแรม ร้านอาหารและสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 

 

หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ จัดทำขึ้นเพื่อผู้ประกอบการและผู้ให้บริการด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะ เนื่องจากเป็นผู้ที่ขายและให้บริการแก่ผู้บริโภคโดยตรงจึงมีความสำคัญยิ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อทั้งผู้บริโภคและสังคมอันจะนำไปสู่การลดอัตราเสี่ยงของผู้บริโภคจากการดื่มที่เป็นอันตราย (Harmful use of alcohol) ได้แก่ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินขนาด การดื่มแล้วขับ และการดื่มก่อนวัยอันควร เป็นต้น ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

 

การฝึกอบรมประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การบรรยายทางวิชาการจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกฎหมาย ด้านการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้แก่ คุณชูศรี ประเสริฐสิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นพ.พิธาน วงศ์ธนพรเลิศ General Practitioner โรงพยาบาลบางปะกอก 8 และ ...เขมรินทร์ พิสมัย ผกก.ตม.จว.หนองคาย และการทำกิจกรรมซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้บริการอย่างรับผิดชอบ

     มปอ. มุ่งหวังให้ผู้ที่ผ่านการอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี และนำความรู้รวมถึงประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมถ่ายทอดแก่ผู้ร่วมงานในสถานประกอบการของตนต่อไป

 มปอ. เชื่อว่าหากผู้ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีจิตสำนึกที่ดีและให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ จะมีส่วนสำคัญยิ่งในการช่วยภาครัฐแก้ไขปัญหาการดื่มอย่างเป็นอันตรายและอุบัติเหตุจราจรซึ่งมีสาเหตุจากการเมาแล้วขับได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น


โครงการอื่นๆ

สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ดื่มแล้วขับลดลงอย่างต่อเนื่อง

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีการสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 สาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งจากการขับรถเร็ว

สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ดื่มแล้วขับลดลงอย่างต่อเนื่อง,อุบัติเหตุ,สาเหตุการเสียชีวิต,สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่,ดื่มแล้วขับ,2566,มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีการสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 สาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งจากการขับรถเร็ว

สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ดื่มแล้วขับลดลงอย่างต่อเนื่อง,อุบัติเหตุ,สาเหตุการเสียชีวิต,สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่,ดื่มแล้วขับ,2566,มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีการสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 สาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งจากการขับรถเร็ว

โครงการ “SMASHED วัยใสไกลแอลกอฮอล์”

โครงการ “SMASHED วัยใสไกลแอลกอฮอล์”

โครงการ “SMASHED วัยใสไกลแอลกอฮอล์”,SMASHED วัยใสไกลแอลกอฮอล์,โครงการ “SMASHED วัยใสไกลแอลกอฮอล์”

โครงการ “SMASHED วัยใสไกลแอลกอฮอล์”,SMASHED วัยใสไกลแอลกอฮอล์,โครงการ “SMASHED วัยใสไกลแอลกอฮอล์”

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ (Serve Responsibly) รุ่นที่ 8

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ (Serve Responsibly) รุ่นที่ 8 วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 โรงแรมเดอะเมโทรโพล ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ (Serve Responsibly) รุ่นที่ 8,การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ (Serve Responsibly) รุ่นที่ 8 วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 โรงแรมเดอะเมโทรโพล ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต,การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ (Serve Responsibly) รุ่นที่ 8 วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 โรงแรมเดอะเมโทรโพล ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ (Serve Responsibly) รุ่นที่ 8,การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ (Serve Responsibly) รุ่นที่ 8 วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562  โรงแรมเดอะเมโทรโพล ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต,การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ (Serve Responsibly) รุ่นที่ 8 วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562  โรงแรมเดอะเมโทรโพล ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต