โครงการ ดื่มไม่ขับ ขับไม่ดื่ม ร่วมรับผิดชอบสังคม เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563

โครงการ ดื่มไม่ขับ ขับไม่ดื่ม ร่วมรับผิดชอบสังคม  เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563,โครงการ ดื่มไม่ขับ ขับไม่ดื่ม ร่วมรับผิดชอบสังคม  เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563,โครงการ ดื่มไม่ขับ ขับไม่ดื่ม ร่วมรับผิดชอบสังคม  เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563

    มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ). ร่วมกับบริษัท เพอร์นอต ริคาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถาบันการศึกษา ร้านอาหารและสถานบันเทิง รณรงค์การขับขี่ปลอดภัยและเมาไม่ขับในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ภายใต้โครงการ “ดื่มไม่ขับ ขับไม่ดื่ม ร่วมรับผิดชอบสังคม”ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ใน 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี และขอนแก่น


     การรณรงค์ “ดื่มไม่ขับ ขับไม่ดื่ม ร่วมรับผิดชอบสังคม” ในปีนี้มุ่งเน้นสร้างความตระหนักรู้และย้ำเตือนประชาชนถึงหลักปฏิบัติสำคัญในการขับขี่และบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 4 ประการ ซึ่งประกอบด้วย 

  • การรู้ถึงขีดจำกัดของตนเอง 
  • การเฉลิมฉลองอย่างมีความรับผิดชอบ 
  • การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด 
  • ถ้าดื่มต้องไม่ขับ และถ้าขับต้องไม่ดื่ม!

เครดิต ภาพจากไทยเสรีนิวส์และบริษัท เพอร์นอต ริคาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด


โครงการอื่นๆ

โครงการ “SMASHED วัยใสไกลแอลกอฮอล์”

โครงการ “SMASHED วัยใสไกลแอลกอฮอล์”

โครงการ “SMASHED วัยใสไกลแอลกอฮอล์”,SMASHED วัยใสไกลแอลกอฮอล์,โครงการ “SMASHED วัยใสไกลแอลกอฮอล์”

โครงการ “SMASHED วัยใสไกลแอลกอฮอล์”,SMASHED วัยใสไกลแอลกอฮอล์,โครงการ “SMASHED วัยใสไกลแอลกอฮอล์”

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ (Serve Responsibly) รุ่นที่ 8

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ (Serve Responsibly) รุ่นที่ 8 วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 โรงแรมเดอะเมโทรโพล ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ (Serve Responsibly) รุ่นที่ 8,การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ (Serve Responsibly) รุ่นที่ 8 วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 โรงแรมเดอะเมโทรโพล ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต,การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ (Serve Responsibly) รุ่นที่ 8 วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 โรงแรมเดอะเมโทรโพล ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ (Serve Responsibly) รุ่นที่ 8,การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ (Serve Responsibly) รุ่นที่ 8 วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562  โรงแรมเดอะเมโทรโพล ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต,การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ (Serve Responsibly) รุ่นที่ 8 วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562  โรงแรมเดอะเมโทรโพล ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ร่วมรณรงค์ชวนคนไทยเลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำ

ภายใต้โครงการ “พายเรือเพื่อเจ้าพระยา : เก็บขยะจากปากน้าโพถึงอ่าวไทย ปี 2” 10 จังหวัด 10 วัน ระหว่างวันที่ 1 – 10 ตุลาคม 2562

มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ร่วมรณรงค์ชวนคนไทยเลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำ,โครงการ,เลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำ,ภายใต้โครงการ “พายเรือเพื่อเจ้าพระยา : เก็บขยะจากปากน้าโพถึงอ่าวไทย ปี 2” 10 จังหวัด 10 วัน ระหว่างวันที่ 1 – 10 ตุลาคม 2562

มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ร่วมรณรงค์ชวนคนไทยเลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำ,โครงการ,เลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำ,ภายใต้โครงการ “พายเรือเพื่อเจ้าพระยา : เก็บขยะจากปากน้าโพถึงอ่าวไทย ปี 2” 10 จังหวัด 10 วัน ระหว่างวันที่ 1 – 10 ตุลาคม 2562