วัยใสไกลแอลกอฮอล์,,โครงการละครประเด็นศึกษา “วัยใสไกลแอลกอฮอล์” (Smashed Underage Education) เป็นโครงการการจัดการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและสร้างแรงบันดาลใจ โดยนำการแสดงละครเวทีมาประยุกต์ร่วมกับการฝึกอมรมเชิงปฏิบัติการและสื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างครูการแสดงผู้ดำเนินการฝึกอบรมและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

วัยใสไกลแอลกอฮอล์

2019-03-17 17:54:39

วัยใสไกลแอลกอฮอล์

โครงการละครประเด็นศึกษา “วัยใสไกลแอลกอฮอล์” (Smashed Underage Education) เป็นโครงการการจัดการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและสร้างแรงบันดาลใจ โดยนำการแสดงละครเวทีมาประยุกต์ร่วมกับการฝึกอมรมเชิงปฏิบัติการและสื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างครูการแสดงผู้ดำเนินการฝึกอบรมและผู้เข้ารับการฝึกอบรม อีกทั้งมีการประเมินผลการเรียนรู้ทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรมเพื่อวัดประสิทธิผลของโครงการ โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้แก่เยาวชนที่มีช่วงอายุระหว่าง 11 - 13 ปี ถึงโทษภัยของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนวัยอันควร (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)  และเพื่อหยุดยั้งวัฒนธรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ 
Smashed ถือกำเนิดในสหราชอาณาจักรเมื่อปี พ.ศ. 2547 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากเยาวชนและผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจนได้รับรางวัล “Good Practice Award” หรือ รางวัลแนวทางการปฏิบัติที่ดี” จากรัฐบาลสหราชอาณาจักร ในปัจจุบัน Smashed ได้ขยายการฝึกอบรมไปยังหลายประเทศทั่วโลก เช่น เวียดนาม ไต้หวัน ไอแลนด์เหนือ จาเมกา เปรู จีน และโมซัมบิก เป็นต้น มีเยาวชนทั่วโลกเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 450,000 คน สำหรับประเทศไทย Smashed เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2559 โดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (ม.ป.อ.) สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และสถาบัน Collingwood Learning จากสหราชอาณาจักร โดยมีคณะละครอนัตตาเป็นผู้ดำเนินการสร้างสรรค์สื่อศิลปะการละคร ภายใต้บริบทที่เหมาะสมกับสังคมไทย


โครงการอื่นๆ

รู้เท่าทันแอลกอฮอล์

โครงการรู้เท่าทันแอลกอฮอล์ (Responsible Drinking) มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเป็นอันตราย ปัญหาที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัญหาการดื่มก่อนวัยอันควร โดยการแก้ที่เหตุแห่งปัญหา ได้แก่ การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปอย่าง “รู้เท่าทัน” และ “รับผิดชอบ”

รู้เท่าทันแอลกอฮอล์,,โครงการรู้เท่าทันแอลกอฮอล์ (Responsible Drinking) มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเป็นอันตราย ปัญหาที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัญหาการดื่มก่อนวัยอันควร โดยการแก้ที่เหตุแห่งปัญหา ได้แก่ การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปอย่าง “รู้เท่าทัน” และ “รับผิดชอบ”

รู้เท่าทันแอลกอฮอล์,,โครงการรู้เท่าทันแอลกอฮอล์ (Responsible Drinking) มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเป็นอันตราย ปัญหาที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัญหาการดื่มก่อนวัยอันควร โดยการแก้ที่เหตุแห่งปัญหา ได้แก่ การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปอย่าง “รู้เท่าทัน” และ “รับผิดชอบ”

Serve Responsibly

หรือ “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ” โดยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบกิจการสถานบันเทิง ร้านอาหาร และร้านค้า ซึ่งจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อดื่ม ณ สถานที่ขายหรือนำกลับ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

Serve Responsibly,,หรือ “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ” โดยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบกิจการสถานบันเทิง ร้านอาหาร และร้านค้า ซึ่งจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อดื่ม ณ สถานที่ขายหรือนำกลับ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

Serve Responsibly,,หรือ “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ” โดยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบกิจการสถานบันเทิง ร้านอาหาร และร้านค้า ซึ่งจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อดื่ม ณ สถานที่ขายหรือนำกลับ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

Don't Drink and Drive

โครงการดื่มไม่ขับ (Drink Don’t Drive) เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนชุมชน ในการรณรงค์ปสร้างจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้กับผู้บริโภคและผู้ขับขี่

Don't Drink and Drive,,โครงการดื่มไม่ขับ (Drink Don’t Drive) เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนชุมชน ในการรณรงค์ปสร้างจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้กับผู้บริโภคและผู้ขับขี่

Don't Drink and Drive,,โครงการดื่มไม่ขับ (Drink Don’t Drive) เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนชุมชน ในการรณรงค์ปสร้างจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้กับผู้บริโภคและผู้ขับขี่