วัยใสไกลแอลกอฮอล์,,โครงการละครประเด็นศึกษา “วัยใสไกลแอลกอฮอล์” (Smashed Underage Education) เป็นโครงการการจัดการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและสร้างแรงบันดาลใจ โดยนำการแสดงละครเวทีมาประยุกต์ร่วมกับการฝึกอมรมเชิงปฏิบัติการและสื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างครูการแสดงผู้ดำเนินการฝึกอบรมและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

วัยใสไกลแอลกอฮอล์

2019-03-18 00:54:39

วัยใสไกลแอลกอฮอล์

วัยใสไกลแอลกอฮอล์

โครงการละครประเด็นศึกษา “วัยใสไกลแอลกอฮอล์” (Smashed Underage Education) เป็นโครงการการจัดการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและสร้างแรงบันดาลใจ โดยนำการแสดงละครเวทีมาประยุกต์ร่วมกับการฝึกอมรมเชิงปฏิบัติการและสื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างครูการแสดงผู้ดำเนินการฝึกอบรมและผู้เข้ารับการฝึกอบรม อีกทั้งมีการประเมินผลการเรียนรู้ทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรมเพื่อวัดประสิทธิผลของโครงการ โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้แก่เยาวชนที่มีช่วงอายุระหว่าง 11 - 13 ปี ถึงโทษภัยของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนวัยอันควร (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)  และเพื่อหยุดยั้งวัฒนธรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ 
Smashed ถือกำเนิดในสหราชอาณาจักรเมื่อปี พ.ศ. 2547 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากเยาวชนและผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจนได้รับรางวัล “Good Practice Award” หรือ รางวัลแนวทางการปฏิบัติที่ดี” จากรัฐบาลสหราชอาณาจักร ในปัจจุบัน Smashed ได้ขยายการฝึกอบรมไปยังหลายประเทศทั่วโลก เช่น เวียดนาม ไต้หวัน ไอแลนด์เหนือ จาเมกา เปรู จีน และโมซัมบิก เป็นต้น มีเยาวชนทั่วโลกเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 450,000 คน สำหรับประเทศไทย Smashed เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2559 โดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (ม.ป.อ.) สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และสถาบัน Collingwood Learning จากสหราชอาณาจักร โดยมีคณะละครอนัตตาเป็นผู้ดำเนินการสร้างสรรค์สื่อศิลปะการละคร ภายใต้บริบทที่เหมาะสมกับสังคมไทย

โครงการอื่นๆ