Don't Drink and Drive,,โครงการดื่มไม่ขับ (Drink Don’t Drive) เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนชุมชน ในการรณรงค์ปสร้างจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้กับผู้บริโภคและผู้ขับขี่

Don't Drink and Drive

2019-03-17 17:55:23

Don't Drink and Drive

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลกระทบต่อทั้งร่างกายและการควบคุมระบบประสาทและสมอง เช่น ลดทอนประสิทธิภาพในการมองเห็น ก่อให้เกิดอาการปวดศรีษะ มึนงง อ่อนแรง และไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ เป็นต้น ส่งผลเสียต่อทั้งสติสัมปชัญญะและความสามารถในการขับขี่ของผู้ขับขี่ จนอาจนำไปสู่อุบัติเหตุบนท้องถนนและนำมาซึ่งการบาดเจ็บ การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของผู้ขับขี่และผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันได้

โครงการดื่มไม่ขับ (Drink Don’t Drive) เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนชุมชน ในการรณรงค์ปสร้างจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้กับผู้บริโภคและผู้ขับขี่ อีกทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและผลจากการดื่มแล้วขับ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอันเกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเป็นอันตราย 

 โครงการ “กลับบ้านปลอดภัย คนไทยเมาไม่ขับ : ชุมชนบ้านดู่ ร่วมสู้ ลดอุบัติเหตุ” สงกรานต์ 2562
 โครงการ "ดื่มไม่ขับ ขับไม่ดื่ม ร่วมรับผิดชอบสังคม" เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562
 โครงการ "ดื่มไม่ขับ ขับไม่ดื่ม ร่วมรับผิดชอบสังคม" เทศกาลมหกรรมฟุตบอลโลก 2561
 โครงการ "ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย สืบสานประเพณีไทย สวมชุดไทย ไปเที่ยวสงกรานต์ 2561

โครงการอื่นๆ

รู้เท่าทันแอลกอฮอล์

โครงการรู้เท่าทันแอลกอฮอล์ (Responsible Drinking) มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเป็นอันตราย ปัญหาที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัญหาการดื่มก่อนวัยอันควร โดยการแก้ที่เหตุแห่งปัญหา ได้แก่ การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปอย่าง “รู้เท่าทัน” และ “รับผิดชอบ”

รู้เท่าทันแอลกอฮอล์,,โครงการรู้เท่าทันแอลกอฮอล์ (Responsible Drinking) มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเป็นอันตราย ปัญหาที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัญหาการดื่มก่อนวัยอันควร โดยการแก้ที่เหตุแห่งปัญหา ได้แก่ การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปอย่าง “รู้เท่าทัน” และ “รับผิดชอบ”

รู้เท่าทันแอลกอฮอล์,,โครงการรู้เท่าทันแอลกอฮอล์ (Responsible Drinking) มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเป็นอันตราย ปัญหาที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัญหาการดื่มก่อนวัยอันควร โดยการแก้ที่เหตุแห่งปัญหา ได้แก่ การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปอย่าง “รู้เท่าทัน” และ “รับผิดชอบ”

Serve Responsibly

หรือ “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ” โดยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบกิจการสถานบันเทิง ร้านอาหาร และร้านค้า ซึ่งจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อดื่ม ณ สถานที่ขายหรือนำกลับ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

Serve Responsibly,,หรือ “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ” โดยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบกิจการสถานบันเทิง ร้านอาหาร และร้านค้า ซึ่งจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อดื่ม ณ สถานที่ขายหรือนำกลับ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

Serve Responsibly,,หรือ “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ” โดยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบกิจการสถานบันเทิง ร้านอาหาร และร้านค้า ซึ่งจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อดื่ม ณ สถานที่ขายหรือนำกลับ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

Don't Drink and Drive

โครงการดื่มไม่ขับ (Drink Don’t Drive) เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนชุมชน ในการรณรงค์ปสร้างจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้กับผู้บริโภคและผู้ขับขี่

Don't Drink and Drive,,โครงการดื่มไม่ขับ (Drink Don’t Drive) เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนชุมชน ในการรณรงค์ปสร้างจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้กับผู้บริโภคและผู้ขับขี่

Don't Drink and Drive,,โครงการดื่มไม่ขับ (Drink Don’t Drive) เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนชุมชน ในการรณรงค์ปสร้างจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้กับผู้บริโภคและผู้ขับขี่