Serve Responsibly,,หรือ “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ” โดยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบกิจการสถานบันเทิง ร้านอาหาร และร้านค้า ซึ่งจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อดื่ม ณ สถานที่ขายหรือนำกลับ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

Serve Responsibly

2019-03-17 17:55:47

Serve Responsibly


โครงการ “Serve Responosibly” หรือ “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ” โดยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบกิจการสถานบันเทิง ร้านอาหาร และร้านค้า ซึ่งจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อดื่ม ณ สถานที่ขายหรือนำกลับ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ความสำคัญของสวัสดิภาพและความปลอดภัยของลูกค้าและผู้บริโภค อีกทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องถึงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อช่วยลดปัญหาสังคมอันเกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเป็นอันตราย ได้แก่ การดื่มก่อนวัยอันควรและเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ให้กับพนักงานเสิร์ฟ พนักงานขาย บาร์เทนเดอร์ ผู้บริหารและพนักงานของร้านค้า ร้านอาหาร และโรงแรม โครงการอื่นๆ

รู้เท่าทันแอลกอฮอล์

โครงการรู้เท่าทันแอลกอฮอล์ (Responsible Drinking) มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเป็นอันตราย ปัญหาที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัญหาการดื่มก่อนวัยอันควร โดยการแก้ที่เหตุแห่งปัญหา ได้แก่ การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปอย่าง “รู้เท่าทัน” และ “รับผิดชอบ”

รู้เท่าทันแอลกอฮอล์,,โครงการรู้เท่าทันแอลกอฮอล์ (Responsible Drinking) มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเป็นอันตราย ปัญหาที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัญหาการดื่มก่อนวัยอันควร โดยการแก้ที่เหตุแห่งปัญหา ได้แก่ การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปอย่าง “รู้เท่าทัน” และ “รับผิดชอบ”

รู้เท่าทันแอลกอฮอล์,,โครงการรู้เท่าทันแอลกอฮอล์ (Responsible Drinking) มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเป็นอันตราย ปัญหาที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัญหาการดื่มก่อนวัยอันควร โดยการแก้ที่เหตุแห่งปัญหา ได้แก่ การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปอย่าง “รู้เท่าทัน” และ “รับผิดชอบ”

Serve Responsibly

หรือ “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ” โดยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบกิจการสถานบันเทิง ร้านอาหาร และร้านค้า ซึ่งจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อดื่ม ณ สถานที่ขายหรือนำกลับ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

Serve Responsibly,,หรือ “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ” โดยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบกิจการสถานบันเทิง ร้านอาหาร และร้านค้า ซึ่งจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อดื่ม ณ สถานที่ขายหรือนำกลับ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

Serve Responsibly,,หรือ “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ” โดยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบกิจการสถานบันเทิง ร้านอาหาร และร้านค้า ซึ่งจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อดื่ม ณ สถานที่ขายหรือนำกลับ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

Don't Drink and Drive

โครงการดื่มไม่ขับ (Drink Don’t Drive) เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนชุมชน ในการรณรงค์ปสร้างจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้กับผู้บริโภคและผู้ขับขี่

Don't Drink and Drive,,โครงการดื่มไม่ขับ (Drink Don’t Drive) เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนชุมชน ในการรณรงค์ปสร้างจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้กับผู้บริโภคและผู้ขับขี่

Don't Drink and Drive,,โครงการดื่มไม่ขับ (Drink Don’t Drive) เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนชุมชน ในการรณรงค์ปสร้างจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้กับผู้บริโภคและผู้ขับขี่