Serve Responsibly,,หรือ “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ” โดยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบกิจการสถานบันเทิง ร้านอาหาร และร้านค้า ซึ่งจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อดื่ม ณ สถานที่ขายหรือนำกลับ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

Serve Responsibly

2019-03-18 00:55:47

Serve Responsibly

Serve Responsibly


โครงการ “Serve Responosibly” หรือ “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ” โดยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบกิจการสถานบันเทิง ร้านอาหาร และร้านค้า ซึ่งจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อดื่ม ณ สถานที่ขายหรือนำกลับ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ความสำคัญของสวัสดิภาพและความปลอดภัยของลูกค้าและผู้บริโภค อีกทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องถึงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อช่วยลดปัญหาสังคมอันเกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเป็นอันตราย ได้แก่ การดื่มก่อนวัยอันควรและเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ให้กับพนักงานเสิร์ฟ พนักงานขาย บาร์เทนเดอร์ ผู้บริหารและพนักงานของร้านค้า ร้านอาหาร และโรงแรม 


โครงการอื่นๆ